Wydawnictwo Translegis

LINGUA LEGIS

Czasopismo pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy
Przysięgłych i Specjalistycznych
TEPIS

"Lingua Legis" czyli "język prawa" jest umowną nazwą magazynu poświęconego problemom przekładu tekstów prawnych, prawniczych, sądowych, ekonomicznych i innych specjalistycznych w tak szerokim zakresie, w jakim prawo dotyczy wszystkich dziedzin nauki, wiedzy i życia. Magazyn jest więc adresowany do wszystkich tłumaczy specjalistycznych z nadzieją, że znajdą tu pożyteczną lekturę, niezależnie od ich zainteresowania tematyką prawniczą, oraz do osób zajmujących się tłumaczeniem przy okazji wykonywania innych zawodów, w tym zwłaszcza do prawników i ekonomistów posługujących się językami obcymi.

Publikowane w czasopiśmie Lingua Legis (LL) artykuły były opracowywane przez uznanych teoretyków oraz praktyków tłumaczenia prawniczego i ekonomicznego. Wiele tekstów to wykłady wygłoszone podczas organizowanych przez PT TEPIS Warsztatów Przekładu Prawniczego i Ekonomicznego.

W 2015 roku Lingua Legis zmieniła wydawcę i stała się czasopismem Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego – również pod auspicjami Towarzystwa TEPIS. Artykuły umieszczone w nr 23 i następnych czasopisma Lingua Legis są dostępne na stronie www.lingualegis.ils.uw.edu.pl.

Zainteresowanych publikacją artykułu w tym czasopiśmie zapraszamy do nadsyłania swoich propozycji na adres: lingualegis@uw.edu.pl na ręce dr Anny Jopek-Bosiackiej, obecnego redaktora naczelnego Lingua Legis.

Sumptem Wydawnictwa Translegis ukazały się w latach 1994-2014 dwadzieścia dwa numery LL – od 1 do 22. Dostępne aktualnie numery LL można zamówić w zakładce Oferta w ramach sprzedaży wysyłkowej za pobraniem (z doliczeniem kosztów wysyłki).
Aby skorzystać z artykułów zamieszczonych w numerach LL (1-5), proszę kliknąć tutaj.

Poniżej zamieszczamy spisy treści dostępnych numerów czasopisma.

  LINGUA LEGIS NR 12 (wrzesień 2004)
 • Zasady techniki prawodawczej − z pożytkiem dla tłumaczy (J. Lewandowski)
 • Rola słownika dwujęzycznego w procesie tłumaczenia (K. Hejwowski)
 • Inwektywa ukryta − koń trojański w pracy tłumacza, czyli o zaklętych rewirach pism urzędowych (na materiale niemieckojęzycznych świadectw pracy) (J. Maliszewski)
 • Latinisms in Legal English (Leszek Arsoba)
 • Łacińskie sentencje i wyrażenia w polskim i angielskim języku prawa (A. Matulewska, M. Wasielewska)
 • Algunos importantes problemas de character práctico que plantea la traducción especializada entre el polaco y el español (M. P. Malinowski Rubio)
 • Terminy z zakresu polityki a kontekst społeczno-polityczny przy tłumaczeniu na język hiszpański (B. Rypień)
 • Tłumaczenie tekstów umów związanych z hydrauliką (M. Chabasiewicz)
 • Terminologia włosko-polska w zakresie administracji publicznej (M. Żochowski)
 • Problematyka spójności terminologicznej w tłumaczeniu dokumentów audytowych na język niemiecki
  (J. Krzemińska-Krzywda)
 • Предложение передачи полъских личных имен на руский язык (E. Śliwińska)
 • Tłumaczenie ustawy dostosowanej do wymogów Unii Europejskiej (E. Dmyterko)
 • Pułapki tłumaczenia z powrotem na język ojczysty oraz inne − zdradzieckie, urocze i wszechobecne (P. E. Steele)
 • Języki ogólne, specjalistyczne i kontrolowane a efektywność tłumaczenia maszynowego (K. Stefaniak)
 • Legal Translation Explained, czyli kształtowanie warsztatu tłumacza (A. Hein)
  LINGUA LEGIS NR 13 (kwiecień 2005)
 • Sprawa z Melbourne (H. Nagao)
 • Tłumaczenie polskiej ustawy w kontekście harmonizacji prawa (T. Borkowski)
 • Podstawowe terminy dotyczące inwestycji na rynkach finansowych (A. Setkowicz-Ryszka)
 • Opis położenia nieruchomości po angielsku (M. Popławski)
 • Versuch einer vergleichenden Darstellung des Rechtsbehelfssystems im Strafprozess in Polen und Deutschland − Auszug (D. Czerwinski-Gröschl)
 • Strategie tłumaczenia derywatów z -ung na przykładzie tekstu prawniczo-ekonomicznego (A. D. Kubacki)
 • Problematyka dawnego niemieckiego pisma ręcznego (M. Wojnowski)
 • Konstytucja dla Europy − konstytucja bez państwa? (M. A. Dauses)
 • The Case of Self-Referentiality in Translation (P. E. Steele)
 • Lokalizacja − nihil novi sub sole (E. Puławska)
 • Po co tłumaczowi prawniczemu „Poradnik językowy” (H. Jadacka)
  LINGUA LEGIS NR 14 (kwiecień 2006)
 • Rozwój komputerowych narzędzi wspomagających tłumaczenie i jego znaczenie dla rynku wydawniczego słowników (Piotr Konieczny)
 • Terminologia zarządzania jakością (Lidia Lewandowska-Nayar)
 • Current Developments in Legal Translation and Court Interpreting in Estonia (Emmanuelle Gallez)
 • Les rôles de l’interprète judiciaire (Dagmara Płońska)
 • Pragmatyka ustnego tłumaczenia sądowego (Julian Maliszewski)
 • W sprawie terminologii organów samorządowych i nazw województw w języku niemieckim. Przyczynek krytyczny do stanowiska konwentu marszałków RP (Artur Dariusz Kubacki)
 • O skrótach i skrótowcach w pracy tłumacza (Marta Czyżewska)
 • Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego po niemiecku (Anna Labe i Krystyna Kołodziej)
 • Przekład polskich testamentów na język angielski (Aleksandra Matulewska)
 • Polskie sprawozdanie finansowe w tłumaczeniu na francuski (Aleksandra Matulewska i Paulina Nowak)
 • Como superar las dificultades resultantes de la escasez de fuentes y su baja calidad en la traduccion tecnica español-polaca (Anna Michlik)
 • Правовой cтатус таможенного брокера в Российской Федерации. Cравнительная характеристика форм представительства перед таможенными органами в РФ и ЕС (Natalia Wasilenko)
 • Terminologia podstawowych pojęć włoskiego systemu podatkowego (Mieczysław Żochowski)
 • Nasza recenzja: Translation and Bilingual Dictionaries (Tomasz Borkowski)
  LINGUA LEGIS NR 15 (marzec 2007)
 • Współpraca unijna w sprawach karnych. Podstawowe terminy w praktyce translacyjnej (Łucja Biel)
 • L'interprétation d'un interrogatoire dans la salle d'audience: quelques exemples du rôle actif de l'interprète
  (Dagmara Płońska)
 • Empfehlungen des österreichischen Gerichtsdolmetscherverbandes für die Anfertigung beglaubigter Übersetzungen für österreichische Behörden (Krystyna Kołodziej)
 • Judgments in Polish-English and English-Polish Translation (Aleksandra Matulewska)
 • Cywilna i kościelna przysięga małżeńska po polsku i po niemiecku (Anna Labe)
 • EuroTermBank – nowoczesne narzędzie wyszukiwania specjalistycznych informacji terminologicznych
  (Tomasz Borkowski)
 • Tłumaczenie tytułów badań klinicznych w medycynie (Mariusz Górnicz)
 • Arkadownik, eguterzysta, formierz versus formowacz. O tłumaczeniu nazw zawodów z języka polskiego na język niemiecki (Artur D. Kubacki)
 • Analiza porównawcza nazw spółek w prawie polskim, angielskim i amerykańskim w wybranych słownikach (Łucja Biel)
 • Polskie odpowiedniki rosyjskich terminów cywilnoprawnych z zakresu spółek osobowych i kapitałowych (Teresa Zobek)
 • Fałszywi przyjaciele tłumacza czyli o pułapkach w czasie tłumaczenia (Marta Czyżewska)
 • Nasze recenzje: Mira Kadrić, Dolmetschen bei Gericht (Peter Bartetzky); Stephan Kudert, Leksykon terminologii fachowej doradztwa podatkowego (Paulina i Andrzej Leśniakowie).
  LINGUA LEGIS NR 16 (marzec 2008)
 • Ciernista droga tłumacza do szkoły (Danuta Kierzkowska)
 • Memorandum of association: terminologia związana z zawiązaniem i rejestracją spółki company limited by shares (Łucja Biel)
 • Polskie i rosyjskie terminy ze sprawozdań finansowych (Danuta Przepiórkowska)
 • Terminy dotyczące papierów wartościowych w przekładzie polsko-niemieckim i niemiecko-polskim (Joanna Grzybek)
 • Problemy terminologiczne w tłumaczeniach polskiego Kodeksu pracy na język niemiecki (Robert Kołodziej)
 • "Przedstawicielstwo" w prawie polskim i francuskim (Ewa Betańska)
 • Zestawienie niemieckich i polskich ekwiwalentów nazw władzy sądowniczej (Artur Dariusz Kubacki)
 • Sądownictwo specjalne we Włoszech (Mieczysław Żochowski)
 • Nazwy sądów polskich w języku francuskim oraz sądów francuskich – w języku polskim (Ewa Betańska)
  LINGUA LEGIS NR 17 (marzec 2009)
 • Zalecenia Forum Refleksji nt. kształcenia i statusu tłumaczy sądowych
 • Legal Interpreting in the European Union Recommendations for Best Practices
 • Interpreters Under Fire: Professional Identity and Public Perception
 • Constitutional Discourse Vis-A-Vis the EU Legal Framework – an Invisible Change?
 • Tłumaczenie aktów prawa wspólnotowego na przykładzie polskich i niemiekich tekstów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Terminologia polskiego, angielskiego i amerykańskiego prawa spółek: organy spółki
 • Forma i treść testamentu w prawie polskim i francuskim
 • Amtsdeutsch verständlich machen – modernizacja języka niemieckiej administracji na przykładzie wybranych projektów
 • Problemy tłumaczenia polskich i niemieckich wyroków w sprawach cywilnych i karnych
 • Przesłuchanie cudzoziemca w charakterze świadka
 • Nasza recenzja czyli o „Przekładzie prawnym i sądowym” inaczej
 • Przekładaniec
  LINGUA LEGIS NR 18 (lipiec 2010)
 • Nieprzystawalność systemów edukacji na świecie (Hanna Reczulska)
 • Prawa autorskie tłumaczy tekstów prawnych i prawniczych (Katarzyna Rubach)
 • Francuski Code Civil a polski Kodeks Cywilny (Ewa Betańska)
 • Postępowanie ochronne (procédure de sauvegarde) we Francji – wprowadzenie do przekładu orzeczeń (Aleksandra Machowska)
 • Terminologia i frazeologia reprezentacji spółki (pełnomocnik, prokurent i przedstawiciel) oraz ich angielskie ekwiwalenty (Łucja Biel)
 • W kwestii pozornej polisemii części składowych terminów prawnych z dziedziny papierów wartościowych i finansów (Tomasz Borkowski)
 • Angielskie ekwiwalenty wyrazu „badanie” w tekstach medycznych (Mariusz Górnicz)
 • Jak tłumaczyć nazwy ustaw niemieckich i polskich? (Artur Dariusz Kubacki)
 • Das Diploma Supplement als Übersetzungsgegenstand (Marta Czyżewska)
 • Kilka uwag na temat podstawowych ekwiwalentów polskich i włoskich terminów urzędowych (Jolanta Kowalska Durazzano)
 • Rosyjska terminologia dotycząca europejskiego systemu banków centralnych i strefy euro (Danuta Przepiórkowska)
 • Rosyjskie ekwiwalenty polskich terminów z zakresu prokury (Teresa Zobek)
 • O stereotypach w historii, polityce i kulturze na przykładzie kontaktów polsko-niemieckich (Marta Czyżewska)
  LINGUA LEGIS NR 19 (kwiecień 2011)
 • The EU parliamentary discourse under the Treaty of Lisbon and beyond (Izabela Jędrzejowska)
 • Praktyczne aspekty tłumaczenia terminologii organów ścigania i europejskiego prawa karnego (Jolanta Ścigała)
 • Terminologia unijna a język polski (zapożyczenia, neologizmy) – wyzwania dla tłumacza (Anna Ciostek)
 • Lingua franca: chimera or reality? – EC Directorate General for Translation
 • Model słownika terminologii prawnej na przykładzie zbioru „Polterm” (Tomasz Borkowski)
 • Translating legal terminology: a pragmatic TT receiver-oriented approach (Louise Rayar)
 • Terminologia, frazeologia i stylistyka umowy o pracę oraz contract of employment i statement of employment particulars (Łucja Biel)
 • Tłumaczenie kart informacyjnych leczenia szpitalnego na język angielski (Mariusz Górnicz)
 • Zakłady karne we francuskim systemie więziennictwa (Magdalena Kujawa, Katarzyna Patora)
 • Dziedziczenie ustawowe i testamentowe w prawie polskim i niemieckim (kwestie terminologiczne) (Ewa Kniaziuk)
 • Ustne przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie złożone przez cudzoziemca – procedura i zwroty używane w języku niemieckim (Krystyna Kołodziej)
 • Kształcenie sprawności tłumaczenia specjalistycznego na poziomie kolegialnym i uniwersyteckim (Artur Dariusz Kubacki)
  LINGUA LEGIS NR 20 (grudzień 2011)
 • „Wstęp do teorii tłumaczenia” po pięćdziesięciu latach (Krzysztof Hejwowski)
 • Odbiorcy tłumaczenia tekstu pragmatycznego czyli teoria w praktyce (Danuta Kierzkowska)
 • Podstawy wykonywania pisemnych tłumaczeń unijnych (Jagoda Okła)
 • Tłumaczenie sądowe w Polsce. Analiza rynku (Karolina Nartowska)
 • Praktyczne aspekty wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w Hiszpanii (Anna Nowakowska-Głuszak)
 • Aspects of the noun phrase in legal English (Patrik Ambrus, Mariusz Bęcławski)
 • Trafficking in human beings – anglojęzyczna terminologia dotycząca handlu ludźmi i jej polskie ekwiwalenty (Łucja Biel)
 • Stylistyka języka polskiego i niemieckiego w tłumaczeniu dla potrzeb sądu (Joanna Krzywda)
 • Analiza błędów w tłumaczeniu na język polski dokumentu spadkowego Erbschein (Artur Dariusz Kubacki)
 • Operacja handlu zagranicznego (akredytywa, inkaso, weksel) – słownictwo przydatne w pracy tłumacza języka francuskiego (Małgorzata Kryścińska-Janisz)
 • Wzór francuskiego pouvoir w tłumaczeniu na język polski czyli o pułapkach terminologicznych (Ewa Betańska)
 • Łacińskie zwroty i paremie prawne oraz ich rosyjskie odpowiedniki (Urszula Deja)
 • Kilka refleksji na temat języka prawnego i prawniczego Rosji carskiej (Magdalena Kałuża)
 • Zalety i wady najpopularniejszych narzędzi CAT w pracy tłumacza przysięgłego (Grzegorz Wiśniewski)
  LINGUA LEGIS NR 21 (marzec 2013)
 • Noam Chomsky Discussing Intricate Linguistic Issues (Mariusz Bęcławski)
 • Towards Enhanced European Democracy in the European Union (Izabela Jędrzejowska)
 • Nazwy własne w tłumaczeniu dokumentów w świetle prawa polskiego i międzynarodowego (Danuta Kierzkowska)
 • Problemy tłumaczenia niemieckich dokumentów szkolnych (Artur Dariusz Kubacki)
 • Zaświadczenia kościelne – czy naprawdę tak łatwo je tłumaczyć? (Krystyna Kołodziej)
 • Wyzwania translatorskie na sali rozpraw na przykładzie praktyki tłumaczenia sądowego w Austrii (Karolina Nartowska)
 • Recepcja prawa sasko-magdeburskiego w polskich aktach prawnych i jej ślady w słownictwie fachowym (Marta Czyżewska)
  LINGUA LEGIS NR 22 (wrzesień 2014)
 • Kulczycki i kawa czyli kim był Georg Franz Koltschitzky (Harald Lacom)
 • Tłumacz jako pośrednik kulturowy w Europie Środkowej od XVII wieku do dzisiaj (Christine Springer)
 • Die Situation der Gerichtsdolmetscher in Österreich – Einsatzgebiete, Ausbildung, Ausblick (Joanna Ziemska)
 • Status prawny tłumaczy sądowych w Polsce, Republice Czeskiej i Republice Słowackiej – analiza porównawcza (Iwona Imioło)
 • Interpreting at the European Court of Human Rights in Strasbourg (Sally Bailey-Ravet)
 • Multilingual Legal Translation and Interpretation at the European Court of Justice (Patrick Twiddle)
 • Court Interpreter: Lawyer, Psychiatrist, Director or Actor? (Carolina Nartowska)
 • CSI: Crime Scene Interpreting (Muhammad Y Gamal)
 • Błąd krytyczny w tłumaczeniach poświadczonych (Artur Dariusz Kubacki)
 • Demokratisch, Heisst auch Zugleich Verständlich? – Martin Schulz über “Wortungetüme” auf der Euro-Krisenmanagement Agenda (Izabela Jędrzejewska)
 • Presentación del Libro Documentos Españoles. Recopilación para Traductores y otros Profesionales de Lengua (Anna Kuźnik, Beata Podleśny)
Ważna informacja dotycząca plików cookies.
Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności
X